Privacy Policy
De website www.cibo.be (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door:
CIBO NV (hierna “CIBO”, “Wij” en “Ons”)

Deugenietstraat 5
3150 Tildonk
België

BTW BE 0403.556.028

E-mail: [email protected]  
Telefoon: +32 (0) 16 61 85 85
Fax: +32 (0) 16 61 84 84

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

Voordelen

SAUS
check
Laat toe om materialen op een eenvoudige en consistente manier af te werken.
check
Perfecte, consistente en reproduceerbare afwerking van het werkstuk.
check
Heeft geen invloed op de geometrie van het werkstuk: geen slijpfouten.
check
Koeler schuren dan traditionele schuurmiddelen: minder kans op verkleuring .
check
Zeer vergevingsgezind : een fout wordt niet meteen afgestraft.
check
Ook geschikt voor materialen die extreme hitte genereren zoals titanium en kobaltlegeringen .
check
Veilig voor roestvrij staal (ijzervrij).
check
VOC-vrij.
Contact
1. Waarom deze privacyverklaring?
Iedere persoon die de website gebruikt (hierna de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.

We gebruiken en verwerken enkel jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de relevante Privacywet. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de ‘Privacywet’ betreft een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker van de Website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die CIBO kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. CIBO behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen.
2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?
2.1. Verwerkingsverantwoordelijke
CIBO is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.
2.2. Verwerker(s)
CIBO is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

CIBO doet beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

Bedrijven die we ingeschakeld hebben voor web development

 • ORO (https://oroinc.com/privacy-policy/)
Bedrijven die we ingeschakeld hebben voor hosting

 • Combell (https://www.combell.com/nl/over-combell/privacy-policy)
Bedrijven die we ingeschakeld hebben voor transport

 • DPD (inzage DPA mogelijk op aanvraag)
 • UPS (https://www.ups.com/be/nl/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page?)
Bedrijven die we ingeschakeld hebben voor administratie

 • Salesforce.com (https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/)[Office2] 
 • Showpad (https://www.showpad.com/privacy-policy)
 • Predictive Response (https://www.predictiveresponse.com/privacy-policy/)
 • Instapage (https://instapage.com/privacy-policy)
 • Formstack (https://www.formstack.com/privacy)
3. Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?
In overeenstemming met de Privacywet en de Verordening, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

Op basis van de toestemming verleend door de Gebruiker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; of
Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie;
Op basis van het gerechtvaardigd belang van CIBO om de Gebruiker te helpen met de vragen die worden gesteld aan de hand van het contactformulier of voor het versturen van elektronische communicatie.
4. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
CIBO verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, bedrijf);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies).

Deze gegevens kunnen worden verzameld wanneer je gebruik maakt van het contactformulier op de Website. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website.

Andere gegevens die in een later stadium opgevraagd kunnen worden, betreffen voornamelijk bedrijfsgegevens. Indien we hier verdere persoonsgebonden gegevens opvragen kan het gaan om de volgende persoonsgegevens:

 • Financiële gegevens (bankrekening,…)
Daarnaast gebruiken wij cookies om de Gebruiker te herkennen en een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.
5. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?
CIBO verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere Gebruiker van de Website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. CIBO behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, ondersteuning en klachtenbewaking;
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen;
 • Het beantwoorden van vragen en opmerkingen die verkregen worden door middel van het contactformulier.
 • Het aanbieden en verbeteren van de gepersonaliseerde en algemene dienstverlening van de Verwerkingsverantwoordelijke; aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de gebruiker en het verlenen van ondersteuning en in het kader van digitale marketing.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde diensten.
 • Statistische doeleinden.

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan CIBO en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt CIBO zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.
6. Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen CIBO. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven of omdat er een andere al dan niet wettelijke verplichting op CIBO rust om de gegevens door te geven, zoals bijvoorbeeld in het kader van een rechtsvordering.
7. Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te steven. 
Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker op geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent. Indien de Gebruiker meer informatie wenst over de retentie van zijn persoonsgegevens, kan hij zich beroepen op zijn recht op inzage, zoals in artikel 8.2 voorzien.
8. Wat zijn jouw rechten?
8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerkingvan de persoonsgegevens
Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. 
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.
8.2 Recht op inzage
Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens.
8.3 Recht op rectificatie van persoonsgegevens
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Men kan zich tot ons richten met een verzoek tot wijziging.
8.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens
Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw gegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jouw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven.
Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Men kan zich tot ons richten met een verzoek tot wijziging.
8.5 Recht op beperking van de verwerking
In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor CIBO om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen.
8.6 Recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. CIBO zal ophouden jouw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij CIBO kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten.
8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om de aan CIBO verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.
8.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming
Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.
9. Hoe kan je jouw rechten uitoefenen?
Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar CIBO , Deugenietstraat 5, 3150 Tildonk of via e-mail aan [email protected]. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.
10. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht
Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door CIBO, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (voor België: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).